lördag 8 juli 2017

Vatten till vin

Evangelierna, det som på engelska kallas gospels brukar ofta uttolkas som något i stil med goda nyheter eller det glada budskapet. Färre känner dock även till det intressanta att det engelska ordet gospel härstammar från det anglosaxiska godspell. Alltså god för god men spell för trollformel. Vissa skulle nog nu ha en magkänsla och rygga undan för ordet, inte kan väl evangelierna ha något med trolldom att göra? Nej men det finns kraft i bibelordet. Många kristna vittnar starkt om att de blir djupt berörda av bibelns texter och vittnesbördet om Herren Jesus Kristus.  Gud berör och söker oss genom dessa texter.

Jesus kallas ofta Jesus från Nasaret men han föddes i Betlehem. Det var dock i Nasaret som bebådelsen tog plats och det var där Gudaföderskan, Jungfru Maria blev havande med gudamänniskan Jesus Kristus. Genom att Gud blev människa i det lilla Jesusbarnet och trädde in i historien kan evighetens vingslag påminna oss om att Gud är människoälskande, att Gud är allsmäktig och att Gud räddar.

I 1 Joh 4:19 står det att vi älskar därför att han först älskade oss. Vår kärlek är ett svar på Guds eviga och begynnelselösa kärlek. Det första mirakel Jesus brukar tillskrivas var att förvandla vatten till vin.  Guds betydelse för vårt kristna liv kan inte nog understrykas. Det som vi och den kristna gemenskapet bär fram till Gud, hur litet eller svagt det än är kan Gud göra starkt och stort. Med fem kornbröd och två fiskar mättade Herren omkring fem tusen. Må vi bära fram oss själva och varandra till Gud i tacksägelse så att han må göra stora ting, förvandla vårt vatten till vin.

Amen.

lördag 13 maj 2017

Att upptäcka Jesus

"Kan du tränga in i Guds hemligheter, in i den Väldiges fullkomlighet?" - Job 11:7

Stundvis kan jag förnimma och påminnas om Guds allestädesnärvaro. Guds allseende framträder i en ikons förmanande blick. I fåglarnas kvitter i naturens trädgård hörs Guds omsorg om allt han skapat. Doften av helighet från rökelsekaret i en kyrka vigd till Gud får hela varelsen att törsta efter det eviga livets vatten Jesus ger (Joh 4:14).

I psaltaren 139 går det att läsa "Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.". Gud är stor.  Det är en fröjd att få upptäcka Jesus. Det är en stor gåva att vår transcendenta Gud blev människa i Jesus Kristus. Genom inkarnationen upptäcker vi Guds immanens tydligare. "Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). " - Matt 1:23.

Kristna brukar ibland tala om Jesus uppståndelse i liknelse av ett frö. Likt ett frö läggs i jorden läggs Jesus i dödsriket. Likt en växt som får asfaltens hårdhet att spricka och ljuset lysa på marken knäcker Jesus dödens portar. Han befriar mänskligheten och hela kosmos från förgängelsen till evigt liv och liv i överflöd.

Ett för mig alldelles särskilt sätt att tränga in i Guds mysterier och Hans fullkomlighet är att upptäcka Jesus genom att vända mig till gamla testamentet. Guds frälsningsplan och människokärlek är så häpnadsväckande att historiska händelser och skeenden vittnar om det som skulle och ska komma. Likt frön som fullkomnas i växter fullkomnas gamla testamentets skuggbilder i nya testamentets vittnesbörd om Jesus Kristus.

Gud med oss. Smaka på orden och se att Gud är god! Jesus kallas alpha och omega, början och slutet. Gud fanns alltid med oss. Gud finns alltid med oss. Gud kommer alltid finnas med oss. Gud finns. Gud är den ytterst existenta. Gud Är (2 Mos 3:14). 

Låt oss som Guds avbilder skåda dig o Gud. Må du och Gud framträda allt klarare. Genom att skåda dig o Herre må vi bli dig lika. Gud bli allt i alla och allt, överallt. (1 Kor 15:28).

Amen.

tisdag 3 november 2015

När tiggaren sträcker ut sin hand är det inte bara för att få ta emot, utan även för att ge givaren himmelriket.

"När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.” - Evangeliet enligt Matteus 25:31-46

I dagens Sverige pågår en kraftfull diskussion om tiggarfrågan. Vissa vill förbjuda tiggeri med anledning av att de fruktar någon form av organiserat tiggeri medan vissa kanske vill skydda sitt eget samvete genom att inte behöva se dessa människor utanför köpcentrum. För mig är det viktigt att komma ihåg att bakom varje tiggeri finns det en människa som är värd respekt, omtanke och omsorg. Den helige Johannes Chrysostomos ska ha sagt saker i stil med "If you cannot find Christ in the beggar at the church door, you will not find Him in the chalice.". Förr i tiden verkar det även ha diskuterats vem som egentligen hjälpte vem, den som gav en tiggare en gåva eller tiggaren som tog emot gåvan. Det har länge varit ett kristen tanke att när tiggaren sträcker ut sin hand är det inte bara för att få ta emot, utan även för att ge givaren himmelriket.

Jag vill därför med helige Gregor från Nazians ord be "Låt oss, så länge det ännu är tid, söka upp Kristus, hjälpa honom när han är sjuk, ge Kristus mat, kläder, tak över huvudet, ära Kristus! Eftersom han, världens Herre, vill barmhärtighet och inte offer, så vill vi i honom vara barmhärtiga mot de nödlidande."

lördag 10 oktober 2015

Salig den som gråter inte för den som har dött utan för de som blivit lämnade kvar.

I en av sina hymner om paradiset talar helige Efraim Syriern om att många gråter vid begravningar. Detta jämför helige Efraim med att barn gråter när barn föds till denna värld. Hymndiktaren betonar att liksom det gråtande barnet går från något mindre (insidan av sin mamma), till något större (den här världen), så är det även med de som begravs. De går från den här världen till Gud. I all sin saknad av de som begravs  kan man fortfarande med Efraim instämma "salig den som gråter inte för den som har dött utan för de som blivit lämnade kvar.". Vi kristna var en gång människor på väg mot döden men Gud har givit oss liv, och liv i överflöd i den gode herden Jesus Kristus (Joh 10:10). Vi går från något mindre till något större, evigt liv.

Gode Herde, rädda det som var förlorat och led oss in till dina fårs betesplats och ge oss trygghet.

Amen.

tisdag 29 september 2015

Mer tankar kring bön

Efter min bönestund på morgonen satt jag en stund och tänkte kring bön. Jesus talar om betydelsen av att be i ande och sanning (Joh 4:23-24). Vid ett annat tillfälle talar Jesus om att Jesus är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). Att be i sanning, kan det vara att veta sanningen om vem Gud är?  I sitt samtal med den samariska kvinnan svarar inte Jesus på frågan om vart Gud ska tillbes, i Jerusalem eller på Ge­ri­sim­ber­get. Jesus lyfter istället frågan från "vart" till "vem" då Jesus uttalar att "[...] Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till [...]" och om att Fadern ska tillbes i ande och sanning. Att Fadern ska tillbes i ande kan förstås som att Fadern ska tillbes i den Helige Ande och i sanning kan betyda att Fadern ska tillbes i Jesus Kristus som är sanningen (joh 14:6). Enligt Jesus uppenbarelse är Gud ande och tillbedjan av Gud kan inte begränsas till vissa fysiska platser då Guds rike finns inom oss (Lukas 17:21).

I detta sammanhang av att det är relationen mellan Gud och människan som är det centrala finner jag helige John från Kronstadts ord intressanta: "They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. When a man prays outwardly aloud, then he cannot always follow all the movements of his heart, which are so rapid that he is necessarily obliged to pay attention to the pronunciation of the words, and to their outward form. Thus the prayers of many of the clergy [or laity] who read rapidly become quite untrue: with their lips they seem to pray; in appearance they are pious, but their hearts are asleep, and do not know what their lips say. This proceeds from the fact that they hurry, and do not meditate in their hearts upon what they are saying."


Om ordens yttre form distraherar från deras inre mening är bönen inte fullkomlig. Känn och vet vad dina läppar uttalar. Jag tänker att det finns mycket sanning i ord som "Om du inte lyssnar på dina egna böner, lyssnar då Gud på dem?".

Helige Ande var med oss och stärk oss. Hjälp oss att närma oss Fadern i Ande och Sanning. Ja den Helige Ande och Jesus Kristus. Allraheligaste Treenighet, förbarma dig över oss; Herre, rena oss från våra synder; Härskare förlåt våra överträdelser; Helige, kom till oss och hela våra svagheter för Ditt Namns skull. Amen

söndag 20 september 2015

Omvändelse

Vissa fruktar att vända sig från sin synd och omvända sig till Gud, skulle göra livet svårt att leva. Jag tror tvärtom att omvändelse följs av välsignelse. Livet, som innan omvändelsen mer var en slags existens, kan förvandlas till verkligt liv i Gud. Ett glädjefyllt liv som levs i tro, hopp och kärlek.

tisdag 15 september 2015

Vad är receptet för lyckad evangelisation?

"Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

De ovan citerade orden kommer från evangeliet enligt Matteus kapitel 28 vers 18-20 enligt bibel 2000. Jag har länge vandrat i blindhet och osäkerhet kring vad som krävs för "lyckad" evangelisation. Genom Guds välsignelse och godhet verkar jag nu åtminstone närma mig något av ett första svar på min fråga "Vad är receptet för lyckad evangelisation?".

Passagen inleds med att Jesus deklarerar att han har all makt och avslutas med de hoppingivande orden att Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Jag ser det som att kristen evangelisering måste ta avstamp i Jesus själv som är hörnstenen (Apg 4:11), alltså det viktigaste elementet i en byggnadskonstruktion. Bygger vi inte på Jesus så bygger vi på lös sand (Luk 6:46-49). Det är som om Jesus i missionsbefallningen omsluter hela befallningen med sig själv, han som är början och slutet, alpha och omega. För som Jesus sagt i Joh 15:5 "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra." , hur kan vi ge i gåva det vi fått i gåva om det har torkat och vissnat och vi inte får vår näring och vårt liv genom Jesus? Det är Kristus Gud som är alla goda gåvors givare, det vi ger som gåva i evangelisation, har vi fått som gåva, Guds liv måste flöda till andra genom oss och det flödar genom att vara kvar i Jesus. Evangelisering måste innehålla evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus. 

Vi är av Jesus i missionsbefallningen kallade att göra alla folk till lärjungar. Vad innebär det? Av vad jag kan förstå av missionsbefallningen verkar det innebära att döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lära dem att hålla alla Jesus bud. Jesus befaller dop enligt den formuleringen men det antyds ibland även i bibeln (Apg 2:38) och traditionen (helige Ambrosius av Milano) att namn i Jesus namn kan vara acceptabla även om jag skulle hålla mig till Jesus formulering i missionsbefallningen. Detta gör jag för att stödet för dop i Jesus namn inte alltid verkar ha hållits för godo i den tidiga kyrkan (helige Cyprianus) och för att grupper idag som Oneness-rörelsen förnekar Treenigheten och bara döper i Jesus namn. I denna kontext kan det vara värdefullt att betona den Heliga Treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande. Utifrån Jeremias ord "vi försökte bota Babylon, men hon kunde inte botas" utlägger helige Dorotheos av Gaza att det var som att säga att Babylon inte har omvänt sig trots att Jeremia uppenbarat Guds namn, förkunnat Guds bud, Guds välgärningar och Guds löften. Kanske är även dessa fyra aspekter av Guds namn, bud, välgärningar och löften ingredienser för att göra någon till en lärjunge? 

I psaltaren 107:18 står det "De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar". Jag tror att människan i sin fria vilja och sitt handlande kan tacka nej för Guds förvandlande nåd. Som Paulus säger i 1 Kor 3:9 "Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge. Jag tror att människan är kapabel att säga saker i stil med "jag vill inte smaka och se att Gud är god" (Ps 34:9). Samtidigt har jag en förvissning och ett hopp om att alla människor innerst inne faktiskt vill söka sig till Gud, bli mättade och få liv i överflöd. Det är bara hos Gud människan finner sin egentliga plats och sitt hem. Som Augustinus ber "Ty Du, o Herre, har skapat mig till Dig och mitt hjärta är oroligt, Till dess det finner ro i Dig.". I Simbas samtal med Mufasas ande i lejonkungen uttrycks orden: "You have forgotten who you are, so you have forgotten me. You are more than what you have become!". Glömmer vi bort Gud, så glömmer vi bort att vi är skapade till Guds avbild.

Herre Jesus Kristus, Guds Son, du som är den osynlige Gudens avbild, förbarma dig över oss och hjälp oss alla att finna vår kallelse i och genom dig. Hjälp oss att verkligen ta till oss evangeliet och kunna ge det i gåva till andra. Amen.